Cách Fix lỗi CredSSP khi kết nối Remote VPS Windows

NmvoV9F 1

Fix lỗi này rất đơn giản.
Cách 1:
Các bạn tải file bên dưới về chạy dưới quyền admin là Ok
d4eWyOY

Tải file fix lỗi về

Cách 2: Mở CMD với quyền administrator & chạy lênh dưới :

reg add “HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters” /f /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

Cách 3: Đọc  & làm theo nội dung bên dưới dưới :

Vào Edit Group Policy -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Credentials Delegation -> Encryption Oracle Remediation Change it to Enable and in Protection level, change back to Vulnerable.

4/5 - (7 bình chọn)